Machtiging


Betaling van de muziekles(sen) kan á contant in de Robberts winkel. U kunt onze muziekschool ook machtigen het lesbedrag automatisch te laten afschrijven van uw bankrekening. Gebruik daarvoor het Machtigingsformulier.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de machtiging aan:

Stichting Robberts Muziekschool
Koninginneweg 131
1211 AP Hilversum